De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Stichting Platform Kootwijk   
Zendmasten problematiek   
   

Zendmastenproblematiek

De Stichting Platform Kootwijk maakt zich zorgen over de mogelijkheden die het 'ontwerp bestemmingsplan Kootwijk' biedt als het gaat over (ver)plaatsing van de NOZEMA hoogvermogen middengolfzenders (>100 KW) naar het KPN antenneterrein te Radio Kootwijk.

De problemen die deze middengolfzenders in Lopik en Montfoort veroorzaken en het convenant tussen de NOZEMA en de gemeente IJsselstein vormden aanleiding voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat gedurende september 2000 de heer Tommel (voormalig staatssecretaris) in te zetten om de problemen op te lossen.

De proviciale Lobby-nota over het onderwerp betrekt ook Radio Kootwijk bij de probleemoplossing. Een second opinion onderzoek door de TH-Twente bevestigt onze vermoedens. Begin 2001 hebben we onze zorg schriftelijk meegedeeld aan de gemeente raad van Apeldoorn en aan alle 10 politieke fracties die deel uitmaken van de Apeldoornse gemeenteraad.

Onderstaande documentatie betreffende het onderwerp welke u kunt raadplegen.

   
  Convenant NOZEMA-gemeente IJsselstein : mei 1995  
  Second-opinion Technische Universiteit Twente : november 1997  
  Lobby-Nota : januari 1999  
  Brief V & W aan gemeente Montfoort : november 2000  
  Persbericht gemeente Montfoort : november 2000  
  Antwoord gem. Montfoort aan V & W : november 2000  
  RDR Storings-overzicht Klachten Business-Radio :   
  SPK memorandum synchrone laagvermogen MG-zenders :   

Terug naar top    

Inspraakreactie SPK Hoorzitting 22 januari 1999

   

Aan het College van B&W t.a.v. de vertegenwoordiger dhr C.A.P. Bolhuis, wethouder.
Betreft : Inspraakreactie Stichting Platform Kootwijk Hoorzitting 22 januari 1999
Referentie : 99018/JWU

Radio Kootwijk, 22 januari 1999

Tekst van de reactie namens de Stichting Platform Kootwijk uitgesproken tijdens de hoorzitting op 22 januari 1999 inzake de hernieuwde beslissing over de aanvraag Bouwvergunning voor een groot- vermogen langegolf zender te Kootwijk-Radio door Delta Radio B.V.

Geachte Voorzitter,

Onze eerder bij u kenbaar gemaakte bezwaren tegen afgifte van deze bouwvergunning zijn door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet weggenomen. Wij noemen ze hier in het kort nogmaals.

  • De gezondheidsrisico's die veroorzaakt worden door 24 uurs blootstelling van de bewoners en bezoekers in dit gebied, aan dit ongekend hoge niveau van Elektron Magnetische straling op een zo lange golflengte en de onbekendheid met de gevolgen op lange termijn, dwingt de overheid tot een beleid van 'Voorzichtigheidshalve Vermijding'. Moderne alternatieven zijn beschikbaar.
  • Voor de goede werking van de in dit gebied aanwezige gevoelige elektronische/elektrische apparatuur kan niet worden ingestaan. Over doeltreffende immunisatie is alleen bekend dat er geen ervaring mee bestaat. Bewijslast van het tegendeel berust bij Delta Radio B.V..
  • Het betreffende gebied is het hart van het Rijksbeleid inzake de Ecologische Hoofdstructuur. Het maatschappelijk draagvlak daarvoor overstijgt de kale wens van Delta Radio om geld te verdienen.
  • Het exorbitant hoge niveau van energieverspilling dat het gevolg zal zijn van het verlenen van de gevraagde bouwvergunning is op zichzelf al een voldoende argument om de gevraagde vergunnning af te wijzen. De vergelijking tussen deze oude lange golftechniek en de moderne zenders als tussen de trekschuit en de TGV gaat in zoverre mank dat we met de trekschuit tenminste nog een zinnig doel bereikten. Van enige maatschappelijke relevantie is hier geen sprake.

Voorts wijzen wij u erop dat deze bezwaren door Delta Radio B.V. kennelijk ook als zwaarwegend beschouwd worden. Dit blijkt naar onze mening uit hun pogingen om het project eventueel voor de kust van Walcheren in de Noordzee te situeren. Dat onze bezwaren ook door de Rijks Dienst voor Radiocommunicatie worden gedeeld moge blijken uit bijlage 1 die we als nader ingediend stuk hierbij voegen. De in dat stuk behandelde verplaatsing van de middengolf zenders te IJsselstein naar Radio Kootwijk wordt daarin als niet realistisch beschreven. Met name het veel grotere benodigde zendvermogen als gevolg van de beroerde geleidbaarheid van de grond bij Radio Kootwijk is een van de argumenten. Zie bijlage 1

Vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging die nu bij het gemeente bestuur van Apeldoorn in procedure is wijzen wij op uw plicht om middels een handhavingsbesluit naleving te verlangen van de bouwvoorschriften op het KPN terrein zoals die voor de nu nog aanwezige masten en hekken gelden. Op de zitting te Zutphen moest desgevraagd de KPN vertegenwoordiger erkennen dat de voorgeschreven bouwvergunningen nooit door KPN aangevraagd en derhalve verkregen waren. Omdat nu, na beëindiging van het maritieme zendbedrijf waarvoor de tot nu toe gedoogde bouwsels gebruik werden, deze niet meer nodig zijn moet op spoedige verwijdering door KPN als eigenaar van het terrein aangedrongen worden.

Dit zou de, in het Rijksbeleid inzake de Ecologische Hoofd Structuur als gewenst beschreven, ontwikkeling van het gebied bevorderen. Toepassing van het gebied als 'Zendterrein' is door de ontwikkeling van de zendtechniek, de stedebouwkundige, landschappelijke en overige ontwikkeling-en in ons land als volstrekt uit de tijd te beschouwen.

Wij hopen hiermee te hebben aangetoond dat het van, in wetten en voorschriften vastgelegd en daarmee goed ondersteund, groot maatschappelijk belang is dat deze aanvraag door Delta Radio B.V. voor een bouwvergunning geweigerd wordt. Wij willen daarbij wellicht ten overvloede wijzen op de in de Overwegingen tot de beslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak gegeven aanwijzingen. Aan de in deze overweging onder 2.2.5. opgenomen, beperking op mogelijkheden van een beroep op artikel 10 EVRM kan nog jurisprudentie worden toegevoegd zoals deze voorkomt in de diverse uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wij danken u voor uw aandacht

Namens het bestuur van de Stichting Platform Kootwijk :

W.J. van den Broek

Bijlage 1 : Brief RDR HDTP/RDR/364812.TO - 'Verplaatsing Zendmasten' (PDF)

   

Terug naar top    

Terug naar top    
Radio Kootwijk, 24 augustus 2001
Hoogspanningsmasten sneuvelen in natuurgebied

Hoogspanningsmasten sneuvelen in natuurgebied Kootwijk

Op vrijdag 24 augustus 2001 zijn in het Kootwijkerzand een aantal masten van het hoogspanningstracé Kootwijk - Ede omgehaald door de heer J.Kamminga, Commissaris van de Koningin in Gelderland, dhr G. Kreggemeier, directeur Nuon Transport en dhr P.van den Tweel, regiohoofd Staatsbosbeheer Gelderland.

Deze actie van Energieconcern NUON en Staatsbosbeheer draagt bij aan het natuurlijker en mooier worden van het natuurgebied de Veluwe.

NUON ruimt de komende tijd alle hoogspanningsleidingen op in het Centraal Veluws Natuurgebied. Het betreft de 50 kV (kilovolt) lijnen vanaf Ede, Apeldoorn en Nunspeet die dwars door het natuurgebied rond Kootwijk lopen. Staatsbosbeheer is bijzonder blij met de sloop want hiermee wordt de Veluwe weer een stukje natuurlijker. Een groot deel van de te slopen hoogspanningstracés loopt door natuurterreinen. Vooral in de open terreinen, zoals het Kootwijkerzand, worden de hoogspanningsleidingen als 'storend voor het natuur- en landschapsschoon' ervaren. Het Kootwijkerzand is een natuurreservaat met zeldzame en hooggewaardeerde natuur- en landschapswaarden. Dit was voor Staatsbosbeheer reden om al in 1993 aan de toenmalige PGEM te vragen of zij bereid gevonden konden worden om voor het hoogspanningstracé door het Kootwijkerzand een alternatief te zoeken.

Gedacht werd aan het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding of aan een bovengrondse omleiding buiten het Kootwijkerzand om. NUON reageerde positief. Bovendien bleek uit een onderzoek dat de bewuste lijnen in feite aan het einde van hun levensduur waren. Dit maakte een investering in een alternatief aanvaardbaar. Daar kwam nog bij dat het zendstation Kootwijk werd opgeheven, waardoor Kootwijk van stroom kan worden voorzien met 10 kV in plaats van 50kV.

Samenwerken aan een eindeloze Veluwe
Met de sloop wordt tevens voldaan aan een belangrijke doelstelling van het Veluwe beleid, wwaarin wordt gestreefd naar een aaneengesloten Veluwe. Dit houdt o.m. in dat elementen die natuur en landschap versnipperen of visueel als storend worden ervaren, zoveel mogelijk moeten worden gesaneerd. Het actuele beleid voor het behoud en beheer van de Veluwe is neergelegd in de provinciale beleidsvisie "Veluwe 2010, een kwaliteitsimpuls" die totstandgekomen is in een samenwerkingsverband van de provincie Gelderland, de Veluwse gemeenten, de natuurorganisaties en het ministerie van LNV.

De grootste zandverstuiving van Europa is een plek bij uitstek waar het 'eindeloze' van de Veluwe ervaren kan worden. Er kan kilometers ver worden gekeken. Tot nu toe waren de hoogspanningsmasten prominent in het gezichtsveld aanwezig. De sloop van de hoogspanningsmasten betekent dus een belangrijke stap in de gewenste richting.

SBB/NUON

Naschrift Stichting Platform Kootwijk: De SPK dankt de SBB/Nuon voor de uitnodiging aanwezig te willen zijn bij het demonteren van de masten op het Kootwijkerzand op vrijdag 24 augustus jl. Zij is bijzonder verheugt met deze actie van SBB en de NUON. Het bevestigd des te meer een der argumenten die de SPK heeft gehanteerd in de strijd tegen het plan, van KPN en Delta Radio 171, vier 345 meter hoge masten vlak bij het Kootwijkerzand te bouwen met het doel hiermee 10 miljoen Watt uit te stralen op de lange golf. De strijd tegen de masten die nu al vijf jaar duurt gaat overigens nog door.

De Raad van State doet binnenkort uitspraak in een milieuprocedure die Delta Radio 171 tegen de gemeente Apeldoorn heeft aangespannen en waarbij de SPK eveneens partij is. (Zie onder actualiteiten bij mededelingen)

Terug naar top