De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH ReŁnie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Historisch overzicht van de strijd   
tegen zendmasten van Delta Radio 171   
   

2004
januari 2004KPN verlaat Radio Kootwijk. CeremoniŽle overdracht van terreinen en gebouwen aan het ministerie van LNV. Zendfunctie afgekocht en opgeheven. Concept Gebiedsvisie in voorbereiding. Nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. SPK actie beŽindigd.

2003
februari 2003In een verschenen advies doet de Gezondheidsraad een voorstel om wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar klachten, zoals hoofdpijn en slapeloosheid, die mensen toeschrijven aan blootstelling aan radiogolven.

2002
december 2002De SPK informeert de Stuurgroep RKwk over de negatieve effecten van sterke zenders te Radio Kootwijk.
oktober 2002Ondertekening van de Intentie-verklaring Complex Radio Kootwijk door de Stuurgroep Radio Kootwijk. De ministeries van LNV, VROM en OC&W , Staatsbosbeheer ,prov. Gelderland en de gemeente Apeldoorn spreken in deze intentieverklaring samen met de huidige eigenaar KPN Telecom uit voor het einde van het jaar 2002 overeenstemming over de overdracht van het totale complex te bereiken. De SPK is voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
juli 2002De SPK stuurt de Stuurgroep RKwk een notitie waarin duidelijk geargumenteerd wordt verzocht om aan de bandbreedte van toegestane activiteiten te Radio Kootwijk zodanige beperkingen in het bestemmingsplan aan te brengen dat nimmer een hogere veldsterkte van meer dan 3V/m zal ontstaan op de terreingrenzen.
juni 2002De gemeente Apeldoorn neemt t.a.v. het ontwerpbestemmingsplan Kootwijk (dec 1998) opnieuw een voorbereidingsbesluit om ongewenste bouwaanvragen voor zenders/antennemasten te kunnen aanhouden.
april 2002De Stuurgroep Radio Kootwijk onder leiding van gedeputeerde Th. Peters en met oud-minister jhr.dr.P.C.A. Beelaerts van Blokland als adviseur, blijft zoeken een nieuwe bestemming voor gebouwen en terreinen te Radio Kootwijk. Hiervoor worden de komende maanden verschillende alternatieven onderzocht.
januari 2002De SPK verzoekt de afdeling Landelijke Gebieden van de Provincie Gelderland bekend te worden gemaakt met de resultaten en aanbevelingen van de Stuurgroep Radio Kootwijk die onder leiding van Beelaerts van Blokland de onderhandelingen met KPN en andere partijen heeft afgerond. De communicatie met de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland verloopt enigszins moeizaam. We proberen hierin verbetering te brengen Wellicht weten we medio februari meer.

2001
december 2001De SPK onderzoek geluiden als zou de Nozema Radio Kootwijk opnieuw willen betrekken bij de probleem oplossing van de storende Hoogvermogen MG zenders te Lopik en Montfoort. De Nozema laat niets van zich horen.
nov-dec 2001De SPK participeert in twee door de provincie Gelderland georganiseerde interactieve bijeenkomsten in het kader van de planning van de reconstructie West-Veluwe.
november 2001Donateurs en ondersteunende organisaties waren op 8 november 2001 te gast bij de SPK in restaurant de Berkenhorst te Kootwijk. Hier werd nog eens, na dankzegging en het ontvangen van diverse geschenken, met een hapje en drankje nagepraat over de resultaten van de acties gedurende de afgelopen vijf jaar.
oktober 2001De SPK stelt het deelnemersplatform, haar donateurs en de externe betrekkingen met de 10e Nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De SPK blijft nog betrokken tot aan de definitieve vast-stelling van het bestemmingsplan voor Radio Kootwijk waarbij moet worden geborgd dat een dergelijke situatie zoals die zich de afgelopen vijf jaar heeft afgespeeld zich nooit meer zal kunnen herhalen. Pas daarna zal de Stichting Platform Kootwijk worden opgeheven. Naar het zich laat aanzien is hier nog een jaar mee gemoeid!

september 2001Op 12 september ontvangt de SPK de beslissing van de Raad van State: de milieu vergunning is door de gemeente Apeldoorn terecht geweigerd! Uitsluitend op grond van milieu- en landschapsargumen-ten stelt de Raad van State de gemeente Apeldoorn in het gelijk . Hierdoor blijven de gezondheids- en storings-argumenten onbelicht.
juni 2001De Raad van State stelt in haar uitspraak de SPK en de gem. Apeldoorn als appellanten in het gelijk in de hoger beroep procedure omtrent de geweigerde bouwvergunning. Hierdoor is het zo goed als zeker dat de masten en zender van Delta Radio 171 er nooit in Radio Kootwijk zullen komen ! De uitspraak in de milieuprocedure laat nog op zich wachten.
 De gemeente Barneveld ondersteunt de SPK vanwege de gemaakte juridische beroepskosten.
mei 2001De raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Apeldoorn bespreekt de toekomst van Radio Kootwijk en bereid een 3e voorbereidingsbesluit voor.
maart 2001De SPK ontvangt bericht van de Raad van State dat de termijn waarbinnen de uitspraak zal worden gedaan over de milieuvergunning is verlengd tot 1 mei 2001
februari 2001De SPK ontvangt bericht van de Raad van State dat de bouwvergunningprocedure zal dienen op 29 maart en bereidt met Buro Rechtshulp te Zutphen de verdediging/pleitnota voor.
 Uitgebreide delegaties van defensie, Kema, gemeente Apeldoorn en Barneveld, dorpsraad Radio Kootwijk en de SPK aanwezig tijdens de zitting van de Raad van State
 De SPK overlegd tezamen met de Dorpsraad Radio Kootwijk met de gemeente Apeldoorn over de toekomstmogelijkheden van Radio Kootwijk
januari 2001Een bestuursdelegatie van de SPK bezoekt en informeert de politieke fracties te Apeldoorn over de ongewenste ontwikkelingen.
 De SPK brengt aan de Gemeente Apeldoorn haar bezorgdheid over vanwege de ongewenste mogelijkheden van het ontwerpbestem-mingsplan Kootwijk en de dreigende komst van storende NOZEMA MG zenders naar Kootwijk .

2000
december 2000De SPK ontvangt bericht van de Raad van State dat de milieuprocedure 6 febr 2001 zal plaatsvinden en bereidt met advocaten kantoor Stibbe te Amsterdam een stevige pleitnota voor.
november 2000De SPK overlegt met het deelnemers-Platform en maakt afspraken over de te volgen tactiek en strategie
oktober 2000De Stichting Platform Kootwijk geeft haar 9e Nieuwsbrief uit.
 De Stichting realiseerd een web-side met Home Page op het Internet http://welcome.to/StichtingPlatformKootwijk
 De Stichting Platform Kootwijk gaat internationaal en bezoekt diverse locaties. Er zijn besprekingen gevoerd ter zake identieke problemen die zich voordoen in de buurt van sterke zenders
september 2000De Stichting Platform Kootwijk schakelt het jurisch kanon Dommering in om argumenten tegen Delta Radio 171 te juridiseren.
april 2000De Stichting Advisering bestuursrechtspraak brengt een bezoek aan Radio Kootwijk vanwege het beroep bij de Raad van State tegen de weigering van de milieuvergunning maakt een rondrit met Staatsbosbeheer en spreekt met de SPK en deskundigen.
 De Stichting Platform Kootwijk stelt hoger beroep in tegen uitspraak van de rechtbank te Zutphen bij de Raad van State te 's-Gravenhage
maart 2000Rechtbank te Zutphen veroordeelt gem. Apeldoorn een nieuwe uitspraak te doen over het bezwaarschrift van Delta Radio 171 tegen de weigering van de bouwvergunning. De door Delta Radio-171 ingediende schadeclaim wordt bij apart vonnis niet toegewezen
februari 2000Rechtbank te Zutphen behandelt beroep Delta Radio 171 tegen gemeente Apeldoorn vanwege weigering bouwvergunning en schadeclaim, De Stichting Platform Kootwijk is hierbij ook als partij aanwezig

1999
juni 1999Gem.Apeldoorn neemt opnieuw een voorbereidingsbesluit op het ontwerpbestemmingsplan RKwk. Gemeente is bezorgd over schadeclaims vanwege de beperkingen in het plan
maart 1999Gem. Apeldoorn wijst schadeclaim van 16 miljoen af.
 Gem. Apeldoorn verklaart bezwaren DR171 tegen de weigering van een bouwvergunning ongegrond
februari 1999Gem. Apeldoorn organiseert hoorzitting ontwerpbestemmingsplan Kootwijk. KPN dreigt Gem. Apeldoorn met schadeclaims
januari 1999Gem.Apeldoorn houdt hoorzitting i.v.m. de bezwaarschriften DR171/KPN tegen de weigering van de bouwvergunning

1998
december 1998KPN schakelt definitief alle Kortegolfzenders te Radio Kootwijk uit. Een einde van een tijdperk.
 Raad van State verklaart uitspraak Zutphense rechter ongegrond en veroordeelt Apeldoorn de procedure overnieuw te doen.
15 oktober 1998Zitting Raad van State over Zutphense uitspraak
oktober 1998Gemeente Apeldoorn weigert de milieuvergunning
september 1998KPN laat weten Radio Kootwijk te sluiten wanneer hun plan met Delta Radio 171 niet doorgaat
 Min. van Verkeer &Waterstaat , directie Noordzee, en Delta Radio 171 organiseren op de pier te Scheveningen een grote informatie bijeenkomst over het geplande project in de Noordzee. (Domburg)
juli 1998RDR verlengt voor de derde keer de optie voor DR171 voor het gebruik van 171 kHz tot juli 2000
februari 1998Defensie, de NS en Centraal Beheer vinden het plaatsen van de zender onacceptabe
 De gemeente Apeldoorn organiseert een hoorzitting over het ontwerpbesluit van B&W de milieuvergunning te weigeren
eind januari 1998Delta Radio 171 dient bij de gemeente Apeldoorn een schadeclaim in van 16 miljoen
29 januari 1998Gem. Apeldoorn neemt een voorbereidingsbesluit voor wijziging van het bestemmingsplan (zenderpark) Radio Kootwijk
januari 1998DR171 gaat in beroep bij de Raad van State tegen het vonnis van de rechtbank te Zutphen
26 januari 1998Apeldoorn neemt ontwerpbesluit voor weigering van de milieuvergunning
eind januari 1998Rechtbank te Zutphen doet uitspraak beroep DR171 ongegrond waardoor Apeldoorn niet op korte termijn antwoord hoeft te geven
begin januari 1998DR171 spant kort geding aan tegen de gem.Apeldoorn vanwege >vertragende acties

1997
december 1997De Noordzee duikt op als eventuele alternatieve locatie voor de zender
 10 Buurgemeenten van Barneveld steunen verzet tegen de komst van de zenders. Tijdens de vergadering, een initiatief van Burgemeester Hardonk van de gemeente Barneveld, geeft de Stichting Platform Kootwijk een uitgebreide presentatie
november 1997Na overleg met, en advies van, de Commissaris Koningin van Gelderland roept Barneveld buurgemeenten op tot verzet tegen de komst van de masten. Kamminga adviseert de Stichting Platform Kootwijk maatschappelijk verzet aan te wakkeren. De provincie Gelderland geeft financiŽle steun voor juridische hulp
 Stichting Platform Kootwijk brengt een bezoek aan Radio Luxemburg en maakt interviews met omwonenden en doet metingen
 Platform Kootwijk wordt via een notariŽle akte Stichting Platform Kootwijk en hiermee rechtspersoon bij komende procedures
oktober 1997'Persronde' in het gebied rond Radio Kootwijk georganiseerd door Stichting Platform Kootwijk tezamen met SBB
september 1997CDA-fractie provincie Gelderland bezoekt Kootwijk. Stichting Platform Kootwijk geeft presentatie
 Stichting Platform Kootwijk stapt naar Klachten Commissie van de provincie Gelderland en vindt daar gehoor
 Platform Kootwijk presenteert Brochure >Tegen Langegolf zender en Masten
juli 1997B&W van Apeldoorn weigeren bouwvergunning. Delta Radio 171/KPN dienen tegen deze beslissing bezwaar in bij de Rechtbank te Zutphen
juni 1997Apeldoornse Welstandscommissie keurt aangepast ontwerp van de zendmasten Delta Radio 171/KPN goed
 Delta Radio 171 inventariseert apparatuur omwonenden en bedrijven binnen een straal van 3,5 km rond Radio Kootwijk
 Delta Radio 171/KPN dient een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning in
mei 1997Ministerie LNV laat KPN weten tegen de masten te zijn
 Gem.Apeldoorn weigert Delta Radio 171/KPN de bouwvergunning
 Platform Kootwijk houdt actie >Canis Lupus Financialus = (Geldwolven terug op de Veluwe)
 Gem.Barneveld schrijft gem.Apd een brief om plaatsing van de zender te voorkomen
april 1997Gem.Apd vraagt DR171/KPN aanvullende informatie over de gevraagde milieuvergunning
 Delta Radio 171/KPN vragen een milieuvergunning aan bij de gem. Apeldoorn
 RDR organiseert grote voorlichting bijeenkomst in de Veluwehal te Barneveld. Er zullen naar verwachting 10000 storingen gaan optreden.
maart 1997Aanbieding petitie tegen de zendmasten door GMF en 25 ondertekenaars waaronder Platform Kootwijk aan voorzitter Raad van Bestuur KPN te Groningen
 Apeldoornse welstandscommissie keurt ontwerp masten Delta Radio 171/KPN af
 Delta Radio 171/KPN dienen het bouwplan in.
februari 1997Platform Kootwijk verzoekt bestemmingsplan te wijzigen Delta Radio 171/KPN
 Gemeente Barneveld verzoekt gemeente Apeldoorn geen bouwvergunning te geven.
januari 1997Delta Radio 171 stelt informatienummer in

1996
2 december 1996Delta Radio 171 en KPN informeren in- en omwonenden zenderpark Radio Kootwijk
november 1996Inwoners van Radio Kootwijk dienen bezwaarschriften in bij de gemeente Apeldoorn tegen de plannen van Delta Radio 171/KPN
oktober 1996Inwoners van Radio Kootwijk worden door de gem. Apeldoorn op de hoogte gesteld over de plannen van Delta Radio 171 en KPN
juni 1996Delta Radio 171/KPN stelt de gem. Apeldoorn op de hoogte van de plannen