De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH ReŁnie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
De betekenis van de radiocentrale Amsterdam   

Deze korte beschrijving van het Rijkszendstation te Kootwijk zou niet af zijn zonder dat daarbij iets uitvoeriger de rol is aangegeven, welke de Rijksradiocentrale te Amsterdam in het radioverkeer vervult: hier toch zetelt het "radiobrein" dat de beide radio-organen, het zendstation Kootwijk en het ontvangstation Noordwijk bedient en aan het gewone verkeer vastschakelt. Deze Centrale, onderdeel van den Rijkstelegraaf- en telefoondienst te Amsterdam, bestaat uit de, jongere, Radiotelefooncentrale en de oudere Radiotelegraafcentrale.

In de Radiotelefooncentrale wordt het in Holland en in IndiŽ gesproken woord tot ťťn geheel samengevoegd, wat in de praktijk meer voeten in de aarde heeft dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Allereerst moeten de microfoonstroomen uit het telefoontoestel van den spreker in Nederland worden versterkt, vůůr zij aan Kootwijk worden doorgegeven. Hetzelfde geschiedt met de via Noordwijk uit lndiŽ komende stroomen. Deze versterkingsmiddelen zijn tegenwoordig zoo volmaakt en de draadlooze overbrenging is meestal zoo vrij van storing, dat de gesprekken met IndiŽ dezelfde duidelijkheid hebben als een stadsgesprek.

Dan is er nog deze moeilijkheid, dat de hoor- en spreekstroom onzer gewone draadtelefonie denzelfden weg volgen. Deze leiding kan men niet zonder verdere voorzorgen aan de dubbele verbinding Amsterdam-Kootwijk en Noordwijk-Amsterdam aansluiten. Ook moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen, dat zoowel hier als in lndiŽ hinderlijke echoverschijnselen zouden ontstaan. Daartoe is, waar de lijnen samenkomen, een z.g. vorkinstallatie met echo-sperren aangebracht. Zoolang' er niet gesproken wordt, staat alleen de verbinding met Noordwijk open, Kootwijk is gesloten. Begint nu Holland te spreken, dan wordt Noordwijk afgesloten en gaat Kootwijk open. Zwijgt Holland dan sluit Kootwijk weer en gaat Noordwijk open. Spreekt nu lndiŽ, dan blijft Noordwijk open zoolang de stem uit lndiŽ weerklinkt. Zwijgt lndiŽ, dan kan Holland weer spreken. De omschakeling gaat telkens zoo vlug, dat de telefoneerenden er niets van merken.

Alvorens de gesprekken met IndiŽ worden gevoerd, moeten zij over en weer worden opgegeven, gerangschikt en aangekondigd. Hierbij kan tevens, zonder extra-kosten voor den aanvrager, het onderwerp van het gesprek (in ten hoogste drie woorden), aan den opgeroepene worden medegedeeld, wat vooral bij zakengesprekken veelal tot tijd- en dus tot kostenbesparing zal leiden.

De Radiotelegraafcentrale geeft, met het van alle kanten doordringende snelle tikken der seinmachines, reeds den indruk van een groot bedrijf. Er is hier wel hťťl veel veranderd, sinds de eerste telegrammen uit IndiŽ werden opgevangen dat geschiedde toen nog met behulp van de hoofdtelefoon en de seinsnelheid bedroeg niet meer dan acht woorden in de minuut. Die acht woorden moesten wegens de vele luchtstoringen soms wel driemaal worden herhaald, het was een dagelijksche sport om uit het lawaai zooveel letters te halen als maar eenigszins mogelijk was.

Wat dat betreft verkeert de radiodienst van thans in heel andere omstandigheden. Over het geheel is de verzending en ontvangst nu bijna even gemakkelijk en zeker als langs den draad.

In den "recorder" heeft men bijv. een ontvangtoestel, dat de binnenkomende radioteekens in ondulatorsclirift met een snelheid tot 150 woorden per minuut op een papierband neerschrijft. Deze papierband -schuift langs de schrijfmachine van eenige ontvangende telegrafisten, die de telegrammen dan meteen overtikken.

Van hier bereikt het telegram langs den gebruikelijken, snellen draadweg den geadresseerde. Er is, voor eik der negentien stations waarmede "Hollandradio" verkeer onderhoudt, een recorder opgesteld.

De verzending van een radiotelegram geschiedt op de volgende wijze. Eerst wordt door een perforator, een schrijfmachine, welke, in plaats van letters aan te slaan, in een papierband gaatjes ponst, de tekst in teekenschrift overgebracht. Daarna wordt het geponste telegram door den automatischen morsesleutel gevoerd. Dit geschiedt met een snelheid tot 150 woorden per minuut. Sinds het jaar 1930 kunnen met lndiŽ ook beeldtelegrammen worden gewisseld. Hier komt de foto-electrische cel, welke het beeld stelselmatig afzoekt en de lichtsterkteverschillen in stroomveranderingen omzet, de radio te hulp. Aan de ontvangzijde verricht een Kerr-cel den omgekeerden dienst. Dit toestel wordt ook voor het verkeer langs den draad, met de meeste Europeesche landen en via Londen ook met Amerika gebruikt.

U heeft nu Kootwijk, het land van de hooge radiotorens de donkere dennenbosschen en de wijde glooiende heide gezien - en keert nu weer terug tot de nuchtere alledaagschheid van het gewone leven. Maar toch laat U Kootwijk niet achter als een ver wonderland een spoedig vergeten droom. Want het Rijkszendstation Kootwijkradio is aan dat dagelijksche leven met duizend sterke banden verbonden. Een bezoek aan Kootwijkradio doet U eerst beseffen hoe groot Nederland is. Hier dringt het tot U door, dat het Rijk der Nederlanden niet alleen bestaat uit dat plekje grond aan de Noordzee, maar dat men het Nederlandsche Rijk in zijn vollen omvang moet zoeken op de wereldkaart, waar op den evenaar een groot en belangrijk deel van zijn gebied gelegen is. Heeft U dit eenmaal goed voor oogen dan zult U begrijpen, dat hier midden op de Veluwe een zendercomplex kon ontstaan, toegerust met uitgebreide en moderne middelen, overeenkomstig de plaats welke Nederland als wereldrijk tusschen de overige grote wereldstaten inneemt. Uw eigen stem keert, wellicht reeds morgen, langs den electrischen draad naar Kootwijk terug om vandaar door den aether te worden gezonden. Of U zendt maar een eenvoudig telegram, dat van Kootwijk wordt uitgestraald...... dan ziet U weer het wonder voor U van de stilbrandende lampen en de tot in de eindelooze verte uitstralende antennesÖ.dan is de Radiouitzending voor U geworden tot een levende werkelijkheid.

uit : PTT bedrijsleven Serie D nį1 "Rijkszendstation KOOTWIJK RADIO"